Título

Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto.

Texto destacado

Esta GPC é unha axuda á toma de decisións na atención sanitaria. Non é de obrigado cumprimento nin substitúe o xuízo clínico do persoal sanitario. Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración suscrito po lo Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco de desenrrolo de actividades da Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Guías de práctica clínica, Psicoloxía clínica, Psiquiatría

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Psicoloxía clínica, Psiquiatría