Título

Guía de práctica clínica sobre la depresión mayor en la infancia y la adolescencia. Actualización. 2018

Texto destacado

Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade e a Unidade de Asesoramento Científico-técnico, avalia-t, unidade dependente da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), no marco do desenvolvemento de actividades da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do SNS, financiadas polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. 2018. Esta GPC é unha axuda á toma de decisións na atención sanitaria. Non é de obrigado cumprimento nin substitúe o xuízo clínico do persoal sanitario.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Guías de práctica clínica, Pediatría, Psicoloxía clínica, Psiquiatría

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Pediatría, Psicoloxía clínica, Psiquiatría