Os programas de cribado neonatal son unha estratexia de prevención secundaria na que pretendese interrumpir a progresion da enfermedade mediante un tratamento precoz na etapa presintomática e con elo mellorar o seu pronóstico. Antes da implantación dun programa de cribado neonatal é moi importante coñecer a sua eficacia, factibilidade e coste efectividade mediante a evaluación da proba de cribado, das probas de confirmacion diagnostica, dos protocolos de manexo da enfermidade e do sistema de avaliacion do programa, que debera garantizar, ademais, a atencion adecuada en todas as fases do cribado.

 

O presente informe de avaluacion surde a petición da Comision de Prestaciones, Aseguramiento y Financiacion, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a proposta da Consellería de Sanidade da Comunidad Autonoma de Galicia.