Este Informe foi financiado parcialmente polo Instituto de saúde Carlos III (PI05/9008, do Programa de promoción da investigación biomédica en ciencias de a saúde para a realización de estudos de investigacións sobre avaliación de tecnoloxías sanitarias no marco do Plan nacional de I+D+I 2004-2007), con cargo a a aplicación 785 do programa 542 H do presuposto de gastos do Instituto de Saúde Carlos III para o ano 2006.