Grupo de traballo da Guía de Práctica Clínica sobre o Manexo da Depresión no Adulto

A depresión no adulto supón un importante problema de saúde debido á súa prevalencia, á súa repercusión sobre a calidade de vida do paciente e sobre a estrutura familiar e social e ao seu papel como un dos principais factores de risco de suicidio. 

Por todo iso, a depresión considérase de gran importancia non só para o sistema sanitario, senón tamén para a sociedade.

A pesar de todo o anterior, o infradiagnóstico e infratratamiento continúa sendo un desafío no manexo da depresión, cunha importante porcentaxe de pacientes que non acoden a consultar os seus síntomas de depresión. Pola contra, tamén se comeza a falar de sobrediagnóstico e sobretratamiento deste trastorno. Unido a todo iso, é coñecida a variabilidade na súa manexo clínico, con diferentes actitudes terapéuticas, de derivación ou de seguimento e a elevada porcentaxe de pacientes que responden inadecuadamente ao tratamento ou tenden á recurrencia.​